Terapia neurobiologiczna

Terapia neurobiologiczna

     Terapia neurobiologiczna jest metodą stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dziecka, czyli postrzeganie, uwagę, pamięć, uczenie się, myślenie, podejmowanie decyzji i język. Wymienione umiejętności umysłowe są potrzebne do wykonywania każdego podejmowanego przez nas zadania, od najprostszego do najbardziej złożonego.

     Podstawowym założeniem terapii neurobiologicznej, jaką jest Metoda Krakowska®, jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami i deficytami poznawczymi.
Twórczynią Metody Krakowskiej® jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.

     Podstawą terapii neurobiologicznej jest neuroplastyczność mózgu, czyli zdolność do powstawania nowych neuronów, ich możliwość rozwoju, a co za tym idzie pozytywnych zmian w mózgu , jakie mogą nastąpić pod wpływem stymulacji.
W terapii neurobiologicznej dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, które z powodu zaburzeń nie mogły być przez nie samodzielnie zdobyte. Zdolność do powstawania nowych synaps, czyli połączeń między neuronami nigdy się nie kończy i jest zależna od konkretnych doświadczeń (terapii), stąd wiemy, że terapia neurobiologiczna ma sens.

     Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej, jest główną techniką Metody Krakowskiej®, której towarzyszą ćwiczenia funkcji poznawczych w sferach:

 • słuchowej;
 • wzrokowej;
 • funkcji lewej półkuli mózgu;
 • systemu językowego;
 • pamięci;
 • motoryki małej i dużej;
 • kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • zachowań społecznych;
 • zabawy.

 

     Do 17 technik Metody Krakowskiej® zaliczamy:

 1. Stymulację słuchową.
 2. Komunikację niewerbalną – gesty interakcyjne.
 3. Technikę komunikacyjną – dialog.
 4. Programowanie języka.
 5. Dziennik wydarzeń.
 6. Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania.
 7. Terapię funkcji wzrokowych.
 8. Stymulację funkcji motorycznych.
 9. Wybór dominującej ręki.
 10. Rolę zabawy w kształtowaniu języka.
 11. Stymulację lewej półkuli mózgu.
 12. Kształtowanie zachowań społecznych.
 13. Poznanie wielozmysłowe – bodźce zapachowe i smakowe.
 14. Stymulację pamięci.
 15. Ćwiczenia kategoryzacji.
 16. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 17. Logoterapię.

 

    Metoda Krakowska® szczególnie polecana jest dzieciom z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z alalią i afazją dziecięcą, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zagrożonym autyzmem, z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, zagrożonym dysleksją i z porażeniem mózgowym oraz wszystkim tym, których rozwój chcemy stymulować, gdy zależy nam na tym, by dziecko jak najlepiej zostało przygotowane do podjęcia zajęć szkolnych.

 


Bibliografia:
Jagoda Cieszyńska-Rożek, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, wyd. Centrum Metody Krakowskiej, 2013